Winkelwagen:
0 artikel(en) Totaal: € 0,00
Bestellen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van JCS partyrent ( Vestjens Partyrent ); gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant. Handelsregister dossier nummer 14132417.

GRAAG TE BESTELLEN MINIMAAL 10 DAGEN VOOR VERHUUR DATUM DANK U

zo niet neem dan contact met ons op!

-------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt onder "verkoper" en "opdrachtnemer" verstaan Vestjens Partyrent & Sales; onder "koper" en "opdrachtgever" verstaan: een wederpartij die een natuurlijk persoon, al dan niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, of een rechtspersoon is.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, leverantie en prestatie en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offertes
De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

Tenzij anders vermeld zijn de in de offerte vermelde prijzen exclusief BTW. en exclusief kosten, waaronder energie-, transport- en verzekeringskosten.

Indien de aanbieding is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens mag opdrachtnemer van de juistheid daarvan uitgaan.

Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gebaseerd op normale omstandigheden en normale werkuren.

Een aanbieding is voor opdrachtnemer slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door haar is bevestigd.

Artikel 4. Huurovereenkomst
De overeenkomst voor huur en verhuur komt tot stand op het moment dat er overeenstemming is bereikt met betrekking tot de zaken, data van de beschikking stelling en de huurprijs van de zaken en dit door opdrachtnemer schriftelijk is bevestigd.

De huurovereenkomst geldt op het moment dat de zaken ter beschikking van de opdrachtgever staan.

Als gehuurde zaken na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig bij opdrachtgever zijn geretourneerd is opdrachtnemer gerechtigd voor elke dag waarmede de overeengekomen termijn wordt overschreden in rekening te brengen. Uitgangspunt is de dan geldende dagverhuurprijs.

Opdrachtgever verplicht zich de gehuurde zaken schoon en in dezelfde staat als bij ontvangst te retourneren. Indien de zaken door opdrachtnemer moeten worden gereinigd zullen de reinigingskosten in rekening worden gebracht. De reinigingskosten voor machines kunnen tot aanzienlijke bedragen oplopen.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste energiemiddelen (stroom, brandstof) en indien van toepassing het dagelijks controleren van het oliepeil. De kosten van smeerolie kunnen na overleg van kwitanties in rekening worden gebracht van opdrachtnemer.

Opdrachtgever zal uitsluitend gekwalificeerd personeel voor het gebruiken van betreffende apparatuur toe staan.

Opdrachtgever zal gehuurde zaken periodiek controleren en tijdig voor servicebeurten aanbieden waarbij de kosten voor het dagelijks onderhoud voor rekening komen van de opdrachtgever. De kosten voor de servicebeurten komen voor rekening van opdrachtnemer.

Tenten en toebehoren:

a) Indien een tent met eventuele toebehoren door opdrachtnemer moet worden geplaatst zal opdrachtgever op moment van reservering opgave doen van de exacte opstellingsplaats welke zal worden opgenomen in de huurovereenkomst.

b) Het terrein van plaatsing dient goed bereikbaar en bereidbaar te zijn voor zwaar verkeer. De ondergrond dient hard en vlak te zijn.

c) Opdrachtgever is verantwoordelijk voor toestemming en betaling van de verschuldigde bedragen ter zake de eigenaar van het terrein of het gebouw.

e) Opdrachtgever verplicht zich aan opdrachtnemer tijdig schriftelijk opgave te doen van de loop en ligging van alle leidingen zoals aan-, afvoer- en energieleidingen. Bij onjuiste of geen opgave is opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade en vervolgschade voortvloeiende uit zijn nalatigheid.

f) In geval van sneeuwval verplicht opdrachtgever zich onmiddellijk verwarmingstoestellen in te schakelen om volledige ontdooiing te waarborgen. Er bestaat instortingsgevaar indien er meer dan 3 centimeter sneeuw op de tenten ligt.

Artikel 5. Annulering
Indien een overeenkomst geheel of ten dele door opdrachtgever wordt geannuleerd, is opdrachtgever verplicht een schadeloosstelling aan opdrachtnemer te betalen volgens volgend schema:

a) bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 25% van de huur-/ aanneemsom.

b) bij annulering binnen een maand voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle gemaakte kosten plus 50% van de huur- / aanneemsom. Indien de gehuurde zaken reeds zijn afgeleverd is op[drachtgever de volledige huur- / aanneemsom verschuldigd.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst
Opdrachtnemer zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Levering van dranken en andere consumptiegoederen worden geleverd inclusief statiegelden.

Pallets, kisten, kratten e.d. worden opdrachtgever in rekening gebracht. Mits in goede staat worden deze zaken tegen factuurbedrag teruggenomen.

Artikel 7. Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen dan wel aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn en is zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, opschorting dan wel ontbinding van de gesloten overeenkomst. Weigering of terugzending van hetzij geheel hetzij gedeelte van het gekochte behoeft uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper. Alle daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

Artikel 9. Garantie
De deugdelijkheid van geleverde en verwerkte zaken wordt door opdrachtnemer gewaarborgd, met dien verstande dat op geleverde materialen, voor zover ze betrokken zijn van derden, er niet minder of meer garantie wordt gegeven dan aan opdrachtnemer door leverancier / fabrikant is gegeven.

Indien er sprake is van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout, heeft opdrachtgever recht op herstel. De opdrachtnemer kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De opdrachtgever heeft slechts recht op vervanging indien herstel niet meer mogelijk is.

De garantieverplichtingen vervallen onmiddellijk:

 • indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling of indien opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming reparaties of veranderingen verricht of laat verrichten;
 • indien opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichtingen voldoet.

Buiten de garantie vallen:

 • kleine, in de branche gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, vorm en dergelijke die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
 • beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden welke niet door of vanwege opdrachtnemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;
 • beschadigingen als gevolg van een tijdelijke of blijvende schadelijke verandering in het milieu;

Artikel 10. Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of ter zake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.

Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht. Dit is niet van toepassing indien en voor zover dit zaken betreft uitsluitend bedoeld om aan derden bekend te maken.

Bij het geven van een opdracht tot reproductie van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart opdrachtgever dat er geen inbreuk op dit recht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel materieel als immaterieel.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst
De vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

indien opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft dan wel in onvoldoende mate gegeven is;

indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden haar gegronde redenen geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal of zal kunnen voldoen.

In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden vereist, is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Retentierecht
Indien opdrachtnemer goederen dan wel bescheiden van opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd deze onder zich te houden totdat de verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten zijn nagekomen:

 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren diensten zelf,
 • de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst door opdrachtnemer verrichte of te verrichten diensten,
 • eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van een overeenkomst.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud
In geval van koop blijven de door opdrachtnemer geleverde zaken zijn eigendom totdat de opdrachtgever alle verplichtingen welke voortvloeien uit de overeenkomst is nagekomen.

Door opdrachtnemer geleverde zaken die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De opdrachtgever is niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, of er gegronde reden bestaat dat hij zulks niet zal doen, is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaken voor de opdrachtgever beheren, weg te halen of weg te doen laten halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen
Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen acht dagen na de levering van de goederen c.q. uitvoeren en/of voltooiing van de werkzaamheden. Klachten over hoedanigheden, aantallen en / of kwaliteitsnormen dienen per omgaande worden gemeld. Een opdrachtgever die het geleverde niet bij aflevering op deugdelijkheid en aantallen heeft onderzocht, wordt geacht met de levering akkoord te zijn gegaan.

Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van dat wat is overeengekomen, of indien de opdrachtgever aan de hand van een tevoren tussen partijen overeengekomen kwaliteitsnormring constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden beneden het afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever opdrachtnemer direct hiervan schriftelijk in kennis stellen.

Indien een klacht gegrond is zal de opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient uitdrukkelijk door opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18 (aansprakelijkheid).

Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.

Het indienen van een klacht zal opdrachtgever nimmer ontslaan van zijn betalingsverplichtingen zoals vermeld in artikel 16 (betaling) noch reden zijn om de betalingsverplichting op te schorten.

Indien zaken niet naar behoren werken of defect raken dient opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of per fax worden geïnformeerd. Het zelf verrichten van reparaties is niet toegestaan.

Artikel 15. Prijsverhoging
Indien opdrachtnemer met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is zij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs: als tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten, tengevolge van een wijziging in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingendrechtelijk karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kostprijsbepalende factoren, zoals de prijs van b.v. gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.

Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16. Betaling
Tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden netto contant en zonder korting. In geval opdrachtgever toestemming heeft van opdrachtnemer om op rekening af te nemen is bij een factuurbedrag van minder dan € 45 aan administratiekosten € 5 verschuldigd. Facturen dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan.

Betaling dient te geschieden:

 • in Nederlandse valuta;
 • door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van opdrachtnemer;
 • door overschrijving van het verschuldigd bedrag naar de op factuur vermeld rekeningnummer t.n.v. opdrachtnemer.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van inverzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van minimaal 1.5% per maand of gedeelte van een maand.

In geval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen zijn verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.

Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van alle opeisbare facturen in volgorde van datum, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Opdrachtnemer heeft het recht een redelijke aanbetaling vooraf in rekening te brengen alsook een zekerheidsstelling tot nakoming van de overeengekomen betalingsvoorwaarden te eisen.

Betaling dient te geschieden zonder enige korting of verrekening.

Speciaal bestelde of vervaardigde zaken dienen binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan, ongeacht of deze zaken door opdrachtgever al dan niet zijn afgehaald.

Artikel 17. Incassokosten
Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:

 • over de eerste € 2.950 15% met een minimum van € 125
 • over het meerdere tot € 5.900 10%
 • over het meerdere tot € 14.525 8%
 • over het meerdere tot € 59.000 5%
 • over het meerdere > € 59.000 3%

Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

De koper is jegens de verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
Voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, is opdrachtnemer niet aansprakelijk, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtnemer is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten;

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Voor zover de aansprakelijkheid niet door een verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot 50% van het bedrag van de factuur van de betrokken goederen dan wel van de verrichte werkzaamheden;

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens haar ter zake van welke oorzaak ook.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade zoals bedrijfsstoringen, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van iedere aansprakelijkheid inclusief milieuschaden, indien deze schade is ontstaan door verkeerd en / of ondeskundig gebruik van de geleverde zaken.

Beschadigde of verloren zaken zijn gedurende de gehele huurperiode voor rekening van opdrachtgever. Vergoeding van zaken geschiedt tegen nieuwwaarde.

Opdrachtgever verplicht zich maatregelen te nemen ter voorkoming van beschadiging, diefstal of anderszins en zo nodig de gehuurde zaken te verzekeren.

Gedurende de gehele huurperiode is opdrachtgever aansprakelijk voor alle boetes, staangelden, milieuzaken en aanverwante risico’s voortvloeiende uit het gebruik van de gehuurde zaken.

Artikel 19. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder begrepen weersgesteldheid, brand, stakingen, stagnatie in toeleveringen om welke reden dan ook, ziekte van onvervangbare werknemers, sabotage, oproer, onlusten, mobilisatie, oorlog, oorlogsdreiging, staat van beleg, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, maatregelingen van overheidswege e.d., zonder dat verplicht is de invloed op de verhindering of vertraging aan te tonen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Transport
Opdrachtgever draagt gedurende de gehele huurperiode, ook tijdens het transport, het risico van verlies of beschadiging van de zaken.

Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om een voorspoedig laden en lossen van zaken mogelijk te maken. In gebreke hiervan is opdrachtnemer gerechtigd deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever te laden en lossen en zo nodig op te (doen) slaan, waarmede aan de plicht van levering door opdrachtnemer is voldaan.

Opdrachtnemer houd zich het recht voor zaken in delen af te laden of te lossen.

Indien zaken door opdrachtnemer worden bezorgd en/of gehaald verplicht opdrachtgever zich voor passende assistentie zorg te dragen. Bij het ontbreken van deze hulp zullen meerkosten worden berekend.

Zaken dienen aan het eind van de huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld staan om een spoedig transport te bevorderen, in gebreke waarvan opdrachtnemer extra werkuren in rekening kan brengen.

Opdrachtnemer behoud zich het echt voor bij zon- en feestdagen, alsmede bij werkdagen voor 07.00 uur en na 18.00 uur extra kosten in rekening te brengen.

het is opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer zaken te vervoeren of te doen vervoeren naar een ander adres als omschreven in de overeenkomst.

Artikel 21. Speciale opdrachten
Indien een artikel speciaal vervaardigd, besteld, aangepast of gerepareerd moet worden, is koper gehouden om het artikel binnen 14 dagen na berichtgeving van beschikbaarheid, af te nemen. Na 14 dagen zijn de risico's van deze zaken geheel voor rekening van opdrachtgever ongeacht het recht van opdrachtnemer hiervoor opslagkosten in rekening te brengen en onverminderd de betalingsverplichting conform het in art. 16 gestelde.

Artikel 22. Geschillen
Er is sprake van een geschil indien een der partijen verklaart dat zulks het geval is. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23. Bevoegde rechter
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank te 's-Hertogenbosch.

De opdrachtgever heeft het recht gedurende een maand nadat opdrachtnemer zich schriftelijk op het in artikel 23.1 bepaalde heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

--------------------------------------------------------------------------------

Nadere bepalingen inzake annulering en aansprakelijkheid

Artikel 1. Afkoop eigen risico annuleringskosten
Onverminderd het bepaalde in artikel 5. Annulering van de Algemene Voorwaarden, stelt de opdrachtnemer de opdrachtgever in de gelegenheid om de kosten van annulering als genoemd in artikel 5 onder a) en b) af te kopen.

Door betaling van een toeslag van 3,5 % op de totale factuur is opdrachtgever tot aan de dag van levering gevrijwaard van de kosten van een eventuele annulering door opdrachtgever.

Artikel 2. Aansprakelijkheid
Onverminderd het bepaalde in artikel 18. Lid 1 t/m 10 Aansprakelijkheid van de Algemene Voorwaarden, verplicht de opdrachtnemer de opdrachtgever zich bij eventuele storm- en/of brandschade aan geleverde goederen van de opdrachtnemer te vrijwaren.

Door betaling van een toeslag van 1,5% op de totale factuur is de opdrachtgever dan gevrijwaard van eventuele storm- en/of brandschade aan goederen van opdrachtnemer.

Zulks te allen tijde met een eigen risico van € 250

Artikel 3. Uitsluitingen
Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden en artikel 1 en 2 van de Aanvullende voorwaarden, is de opdrachtgever te allen tijde aansprakelijk indien de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van opdrachtgever of van enige persoon die handelt of handelen in naam van de opdrachtgever.

Algemene Voorwaarden

Vestjens Partyrent & Sales

Vrijkebomenweg 3

K.v.k. 59557923

Dhr. J. Sonnemans en Mevr. C. Steuten

Eigenaar